Všeobecné obchodní podmínky

 I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, jehož provozovatelem je společnost Ing. Roman Sedláček, se sídlem Nezamyslova 6, 128 00  Praha 2 (dále jen prodávající).

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující stvrzuje zasláním objednávky, že tyto obchodní podmínky akceptuje.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Je-li smluvní stranou spotřebitel (maloobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem (z.č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (z.č. 634/1992 Sb.). 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává u prodávajícího zboží, které je uvedeno na internetových stránkách www.zlatoamince.cz a to prostřednictvím stránek,  která kupujícímu umožní vybrat druh, množství, cenu zboží, způsob dodání, platbu a vyplnit veškeré údaje uvedené v objednávce, označené prodávajícím jako povinné. Proces objednávky je ukončen vystavením formuláře objednávky a potvrzením formuláře objednávky ze strany kupujícího. Potvrzením objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s s nimi souhlasí a považuje je pro sebe za závazné.

2. Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce. Kupní smlouva ohledně zboží uvedeného v objednávce (dále jen kupní smlouva) je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu, jakožto souhlasu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující prohlašuje, že potvrzením objednávky dle bodu II.1 těchto obchodních podmínek výslovně souhlasí se způsobem uzavření kupní smlouvy.

3.  Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

4.  Pokud kupující zboží objednává jako podnikatelský subjekt s platným českým IČ, nese plnou zodpovědnost za věcnou správnost dodacích a fakturačních údajů. Ty musí korespondovat s údaji zapsanými v živnostenském rejstříku a obchodním rejstříku  

5.  Odmítnutí vyřízení objednávky lze v těchto případech: 

Dojde li k poruše počítačové sítě, softwarové chybě, či selhání lidského faktoru při stanovení ceny, která zjevně neodpovídá ceně na světových trzích.

Pokud je objednávka vystavena na zjevně pochybnou, či neexistující adresu.

Jedná li se o zákazníka, který již v minulosti nesplnil své závazky.

Pokud již bylo zboží vyprodáno.

Pokud nám náš dodavatel, obchodním podmínkám navzdory nedodá objednané zboží.

III. Dodací a dopravní podmínky

1.  Zboží expeduje prodávající do 6 pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud je zboží skladem.

2.  V případě, že kupující hradí kupní cenu bankovním převodem či složením na účet prodávajícího,  zavazuje se prodávající expedovat zboží kupujícímu nejpozději do 6 dnů (pokud je zboží skladem) ode dne připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího.

3.  Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího.

4.  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny následujícími způsoby:

·při platbě dobírkou zaplacením kupní ceny přepravci.

·při platbě převodem/složením na účet prodávajícího se rozumí okamžik připsání kupní ceny na účet prodávajícího

·při platbě v hotovosti se rozumí okamžik zaplacení kupní ceny při převzetí zboží od prodávajícího.

5. Způsob odeslání zboží

·cenný balík – Česká pošta, a.s. – při platbě bankovním převodem

·obchodní balík s dobírkou – Česká pošta, a.s.

·osobní odběr na předem dohodnutém místě

·do zahraničí – doporučená písemnost nebo obchodní/cenný balík České pošty

Zboží je baleno tak, aby bylo chráněno proti poškození.

Kupující má právo odmítnout převzít zboží od přepravce v případě, že je zboží doručeno v poškozeném obalu.

6. Náklady na dodání zboží

Poštovné a balné pro dodávky zboží na území České republiky je Kč 98,-- a je zasíláno jako cenné psaní. Při platbě dobírkou se účtuje poštovné ve výši 130,- Kč.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu zasílacích sazeb v závislosti na vývoji sazeb za poštovní služby zveřejňovanými společností Česká pošta,, a.s.

7. Způsob dopravy uvede kupující v objednávkovém formuláři.

IV. Platební podmínky

Kupující má možnost uhradit  kupní cenu za zboží jedním z níže uvedených způsobů:

·dobírkou

·bankovním převodem/složením zálohy na účet prodávajícího

·platba v hotovosti – při osobním odběru zboží

Způsob platby uvede kupující na objednávce.

V. Záruka a reklamace

Na prodávané zboží je poskytována smluvní záruka 24 měsíců.  Postup při reklamaci zboží upravuje Reklamační řád.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

Je-li kupujícím spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona, tj. podnikatele), může do 14 dnů od doručení zbožív souladu s Občanským zákoníkem (§ 1829) i bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Zboží musí být vráceno nepoškozené a bez zjevných vad způsobených užíváním. Zboží lze vrátit jedním z následujících způsobů:

·zasláním na adresu prodávajícího Ing. Roman Sedláček, Nezamyslova 110/6, 128 00 Praha 2

·osobním doručením po osobní domluvě do sídla Ing. Roman Sedláček, Nezamyslova 110/6, 128 00 Praha 2

Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k poškození či zničení vráceného zboží. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit peníze (kupní cenu).

Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury a písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy. Písemné vyrozumění o odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu prodávajícího hradí kupující.

VII. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Při nakládání s osobními daty se prodávající řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Vyplněním registračního formuláře resp. potvrzením objednávky dle čl. II. dává kupující prodávajícímu souhlas se shromažďováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů. Poskytnuté informace jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím osobám. Kupující má právo požádat o vymazání či opravu osobních údajů (změnu či zrušení registrace).

VIII. Ostatní

Spotřebitel není na základě ut. § 1837 písmeno b) občanského zákoníku oprávněn odstoupit od kupní smlouvy dojde-li v období mezi objednávkou kupujícího a dodáním zboží kupujícímu na komoditní burze NYMEX/COMEX v New York, U.S.A., k podstatné výchylce ceny výchozí suroviny sloužící k výrobě předmětu objednávky. Podstatnou výchylkou ceny se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí odchylka v rozpětí +/- 3 %.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. ledna 2014.